Alternatif Okullar » Montessori Metodu’yla İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
14
ŞUB
2018

Montessori Metodu’yla İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar

Alternatif Okullar Montessori araştırmalar/yazılar sayfasına Montessori metoduyla ilgili yeni tezler eklenmiştir. Aşağıda tam metni sunulan tezlerin tam metinlerinin bağlantıları; sadece özetleri verilen tezlerin ise özetleri sunulmuştur.

gonzagarredi-materials

Selçuk, K.S. (2016). Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının büyük kas becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

Kayılı, G. (2015). Sosyal beceri eğitimi programı ile desteklenmiş Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının duyguları anlama ve sosyal problem çözme becerilerine etkisi. (Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

Bayer, A. (2015). Montessori Yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının özbakım becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

Bayram, B. (2014). Değerler eğitiminde Montessori yöntemi (Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

Özdağ, S. A. (2014). Montessori metodu’nun eğitim mekanlarına yansıması üzerine kavramsal bir analiz (Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…

Aşağıdaki tezlerin ise tam metinleri henüz sistemde açılmadığı için aşağıda özet kısımları sunulmuştur.

Yücesan, Y. (2016). Montessori eğitiminin okul öncesi dönem çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları üzerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden özetine ulaşılabilir. Tam metnin Haziran 2018 tarihinde yayımlanacağı belirtilmiştir.

ÖZET
Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların problem çözme becerilerini ve problem davranışlarını aldıkları eğitim programının türüne göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların problem çözme becerileri ve problem davranışları değerlendirilmiştir. Nicel olarak tasarlanan araştırma genel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60 çocuk oluşturmuştur. Araştırma Samsun İli Atakum İlçesi’nde Montessori eğitimi veren bir anaokulu ve İlkadım İlçesi’nde MEB programına göre eğitim veren bir anaokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) ve Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda; çocukların problem davranışlarının anne öğrenim durumundan etkilendiği, problem çözme becerilerinin yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Montessori okuluna devam edip anne-babası profesyonel meslek grubundan olan çocukların problem çözme becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Montessori eğitimi alan çocuklarda problem çözme becerileri arttıkça içe yönelim düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Montessori okuluna devam eden çocukların devlet okuluna devam eden çocuklara göre problem çözme becerilerinin daha iyi, problemler davranış görülme durumunun ise daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Mustafayeva, L. (2016). Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden özetine ulaşılabilir. Tam metnin 2019 yılında yayımlanacağı belirtilmiştir.

ÖZET

Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi “kamil insan yetiştirmek” olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Yorum yazın...