Alternatif Okullar » Reggio Emilia Yaklaşımı’yla İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
24
ŞUB
2018

Reggio Emilia Yaklaşımı’yla İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar

Alternatif Okullar Reggio Emilia araştırmalar sayfasına Reggio Emilia Yaklaşımı’yla ilgili yeni tezler eklenmiştir. Aşağıda tam metni sunulan tezlerin tam metinlerinin bağlantıları; sadece özetleri verilen tezlerin ise özetleri sunulmuştur.

  • Kayır, G. (2015). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı’ndan esinlenerek yapılan proje çalışmaları: Bir eylem araştırması. (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
  • Gençer, A. A. (2014). Reggio Emilia temelli projelerin anaokuluna giden çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metne ulaşmak için tıklayınız…
  • Özalp, T. A. (2016). Reggio Emilia Yaklaşımı temelli uygulamalar yapan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri: Bir olgubilim çalışması. (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılabilir. Tam metnin Haziran 2018 tarihinde yayımlanacağı belirtilmiştir.
  • ÖZET

    Bu araştırmanın amacı, Reggio Emilia yaklaşımı temelli uygulamalar yapan okul öncesi öğretmenlerinin, Reggio Emilia öğretmeni olma sürecini ve yaklaşımı uygulama deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmektir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve araştırma olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, yarı-yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla elde edilmiştir. Araştırma, amaçlı örnekleme stratejisiyle belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Reggio Emilia yaklaşımı temelli uygulamalar yapan gönüllü 20 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırma verileri tematik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada katılımcıların Reggio Emilia öğretmeni olma sürecinde 5 aşamadan oluşan bir değişim süreci yaşadıkları görülmüştür. Bu aşamalar şu şekildedir: 1. Reggio Emilia yaklaşımını ilk kez duyma, 2. Duyuşsal tepki, 3. Özümseme, 4. Karşılaştırma yapma, 5. Yerleşme. Katılımcılar Reggio Emilia öğretmeni olmayı, doğanın ve doğal materyallerin içinde, öğretmenin merak avcısı, organizatör, araştırmacı ve öğrenci gibi çeşitli rollere bürünerek çocukların bilgilerini yapılandırmalarına yardımcı olan, zevkli, eğlenceli, yoğun bir süreç ve bitmeyen bir yolculuk olarak anlamlandırmaktadırlar. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuca göre ise katılımcılar, uygulama süreçlerinde Reggio Emilia yaklaşımını, her çocuğun ayrı bir birey olduğunu, özgür, meraklı, yaratıcı, zeki, yeterli ve sosyal olarak kabul edildiği, öğretmenin çocukların öğrenmelerini gerçekleştirebilmeleri için çeşitli rollere girdiği, ailelerin, öğretmenlerin ve çocukların ilişki ve işbirliği içinde çalışarak, çevrenin de bir öğreten olarak kullanıldığı, projeler yoluyla çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeler yaşadıkları, yaşanan tüm süreçlerin öğretmen tarafından dokümantasyonunun yapıldığı, çocukların çalışmaktan keyif aldıkları, çocukların özgüvenini, çevre bilincini, yaratıcılığını, problem çözme ve sorgulama becerilerini geliştiren faydalı bir yaklaşım olarak anlamlandırmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim yaklaşımları, olgubilim, Reggio Emilia yaklaşımı

    Yorum yazın...